menu


Adatkezelés

Adatvédelmi szabályzat (hatályos 2013. február 14. napjától)

Köszönjük érdeklődését cégünk és annak terméke iránt. Köszönjük, hogy látogatása során megadja az általunk kért személyes adatait.

Kérjük, hogy jelen rövid szabályzatot regisztrációját megelőzően figyelmesen olvassa el.

Cégünk célja az, hogy az Ön hozzájárulásával megadott személyes adatait bizalmasan, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban kezeljük.

Személyes adatokon azokat az adatait értjük, amelyek alapján Önt azonosítani tudjuk (pl. név, e-mail, IP cím, stb.).

Az adat kezelés során adatkezelőnek a Hírös Modul Kft. (6000 Kecskemét, Kőhíd u. 17.) minősül akkor is, ha az adott termék, mellyel kapcsolatban adatait megadta, egy kizárólagos vagy társtulajdonában álló másik cég (adatfeldolgozónk) terméke.

Amikor Ön regisztrálja magát, e rövid és egyszerű folyamat során bizonyos mezőket kötelezően ki kell töltenie, valamint egyes esetekben választania kell egy felhasználó nevet és egy jelszót. Amennyiben az általunk kért bármelyik személyes adatot nem adja meg, úgy nem garantálható, hogy a regisztrációja célt ér.

Az adatkezelés célja, hogy az adatokat azon tevékenységünk ellátása érdekében használjuk fel, mely tevékenység igénybevétele érdekében személyes adatai rendelkezésünkre bocsátotta (nem mindenre kiterjedő felsorolás szerint pl: hírlevél küldés, nyereményjáték lebonyolítás, előfizetői kapcsolattartás).

Adatkezelésünk célhoz kötöttségének alapelve szerint kérés nélkül nem küldünk e-maileket nagy számban és ismétlődően olyan címekre, akikkel korábban nem álltunk kapcsolatban. Nem küldünk e-mailokat azoknak, akik visszautasították az ilyen küldeményeket. Viszont fenntartjuk a jogot arra, hogy ha megítélésünk szerint bizonyos termékünk, vagy egyéb információnk Önnek fontos lehet, úgy erről Önt e-mailen értesítsük akként, hogy egyúttal biztosítjuk Önnek e szolgáltatás visszautasításának lehetőségét is.

Személyes adatit adatbázisunkban az Ön kifejezett rendelkezésének megfelelő időpontig, illetve az adatkezeléssel összefüggő elévülést követő 5. év utolsó napjáig tároljuk.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy kizárólag saját adatait adja meg. Az adatok megadása során esetlegesen kapott azonosító titokban tartásáért Ön felelős.

Cégünk csak azért vállal felelősségét, hogy minden ésszerű és technikailag, valamint szervezetileg lehetséges lépést megtesz annak érdekében, hogy az Ön adatai kizárólag az adatkezelés céljának megfelelően kerüljenek felhasználásra és ennek során az adatok jogellenesen harmadik személy birtokába ne kerülhessenek. Személyes adatainak védelmét olyan szintű védelmi rendszer biztosítja, mint saját üzleti adataink védelmét. Kizárólag azok az alkalmazottak férhetnek hozzá, akiknek dolgozniuk kell ezekkel az adatokkal, akik az ilyen adatkezeléshez megfelelő szakmai képzettséggel rendelkeznek, és betartják az adatok védelmére vonatkozó szabályokat. Amennyiben valamelyik alkalmazottunk megszegi az erre vonatkozó előírásokat úgy jogi eljárást indítunk. Rendszeresen ellenőrizzük és felülvizsgáljuk, hogy alkalmazottaink tevékenysége megfelel-e jelen szabályzatunkban illetve az adatkezeléssel kapcsolatos elvárásainkban megfogalmazottaknak.

Bár technikai okokból nem lehetséges teljes mértékben felelősséget vállalnunk az adatok esetleges jogellenes felhasználásával szemben, de mind technikailag, mind pedig személyi politikánkkal minden elvárható lépést megteszünk annak érdekében, hogy az ilyen helyzet kialakulását megelőzzük.

Az adatkezelés során kívül eső elháríthatatlan okból (vis maior) eredő hibákért, pl. áramszünet miatti adatvesztés, hacker támadás, felelősségét nem vállalunk.

Önnek jogában áll adatkezelésünkkel szemben tiltakozni, ennek keretében adatainak törlését kérni, melyet cégünk a törvény rendelkezései szerint teljesít.

Amennyiben az adatkezelés céljával összefüggésben 2 éven belül nem jelentkezik be a rendszerbe, úgy azt akként értelmezzük, hogy adatai törléséhez kifejezetten hozzájárul. Ezt követően újbóli regisztrációval lehetőség van adatainak újbóli megadására az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünk ismételt igénybevételének érdekében.

Az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása, amelyet a szabályzat elfogadásával jelen dokumentum végén ad meg.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy jelen szabályzatot szükség szerint módosítsuk és kiegészítsük.

Kérjük, hogy adatkezeléséhez az alábbi nyilatkozatot szíveskedjen megadni:

Kijelentem, hogy jelen szabályzatot megértettem, valamint kifejezett és egyértelmű hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Hírös Modul Kft. az általam önkéntesen megadott személyes adataimat, az adatkezelés célja szerint, a fent leírt módon kezelje.