menu

  • 2017.01.20.

Testületi ülés

Továbbra is stabil az önkormányzat gazdasági helyzete

Az új esztendő első képviselő-testületi ülésén többek között csoportos földgáz- és villamosenergia-beszerzésről, belterületi utak fejlesztési pályázatáról, az M 4-es gyorsforgalmi út fejlesztését segítő településrendezési eszközök módosításáról, támogatási kérelmekről, valamint polgármesteri és alpolgármesteri illetmények változásáról döntöttek. Jó hír, hogy már a harmadik negyedévet zárja lejárt önkormányzati tartozásállomány nélkül a helyhatóság.

Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodás felülvizsgálatával indult az tárgyalási nap, mivel a nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében a megállapodást minden év január 31-ig felül kell vizsgálni. A mostani döntés értelmében a 2014. decemberében kötött megállapodást változatlan tartalommal fenntartja a helyhatóság.

A képviselő-testület – energiahordozónként önállóan tárgyalva – döntött arról, hogy az önkormányzat, valamint intézményei és gazdasági társaságai összes, üzletileg racionális fogyasztási helye vonatkozásában csoportos földgázbeszerzést, valamint villamosenergia-beszerzést folytat le. Az önkormányzat gesztorálásával zajló beszerzési folyamat földgáz esetében az ez év októberétől 2019. október elsejéig terjedő, míg a villamosenergia-beszerzés vonatkozásában 2018. január és 2019. december közötti időszakot öleli fel. A közbeszerzési eljárások lefolytatásával a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t bízták meg.

A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati forrását kihasználva belterületi utak fejlesztésére pályázik Cegléd. Sikeres pályázat esetén tizennyolc (plusz két, tartalékként jelölt) belterületi utca részben vagy egészében megújulhat. A 105 millió forintos költségigényű projekt ötmilliós önerejét az önkormányzat a 2017-es pályázati keretéből biztosítja. A pályázati anyagot a Ceglédi Városfejlesztési Kft. készíti elő.

A hulladék-nagykereskedelemmel foglalkozó Lom-Fém 2006 Kft. tervei között szerepel építési törmelék-lerakó, autó és gépbontó, valamint autószerelő-műhely létesítése, amely tevékenységek ellátására jelenlegi telephelyének területe nem elegendő. A cég ügyvezetőjének kérelme alapján az önkormányzat – a cég tulajdonát képező – Törteli úti terület ipari övezetté nyilvánítását megelőző tervmódosítást támogatja. Az átsoroláshoz szükséges területrendezési terv módosításának költségviselője és benyújtója a Lom-Fém 2006 Kft.

Az M 4-es gyorsforgalmi út Ceglédet érintő fejlesztése okán, a főút Cegléd és Abony közötti szakaszára vonatkozóan, Cegléd város hatályos településrendezési eszközeinek (TSZT, HÉSZ, SZT) módosítása időszerűvé vált, amelyet szakmai előkészítés után a képviselő-testület elfogadott. Korábban a helyhatóság határozatban támogatta a város településrendezési eszközeinek módosítását a kiemelt jelentőségű fejlesztés érdekében.

A VBW CEKK Cegléd női NB I/A-s kosárlabda-csapatát működtető Gerje Sport Kft. rendkívüli támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A női csapat – a hazai sporttársadalom elismerését is kivívva – rendkívül jól szerepelt az Európa Kupa csoportkörében, bejutott a legjobb 16 csapat közé. A TTT Riga elleni oda-visszavágó rendszerű mérkőzések több, mint hétmillió forintos kiadásainak enyhítésére kért támogatást kétmillió forint erejéig biztosítja az önkormányzat.

A GERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület bonyolítja 2014. és 2020. közötti időszakban a ceglédi statisztikai kistérségben a Vidékfejlesztési Program LEADER fejezetét. Az egyesület a felmerülő kiadásait utólag számolhatja el, így az önkormányzattól kér működési kiadásaira kölcsönt, amelyet hárommillió forint erejéig biztosított az önkormányzat. Az egyesület a kistérségben – az említett programból induló – pályázatokkal, programokkal több önkormányzat fejlesztési lehetőségeihez járulhat hozzá.

Jó híreket közölt a Pénzügyi Iroda a városi önkormányzat pénzügyi helyzetéről. 2016. IV. negyedévének végén nem volt nyilvántartott tartozása az önkormányzatnak, a 2016. december 31-ig beérkezett és befogadott számlák pénzügyi teljesítése megtörtént, a költségvetési rendelet szerinti önkormányzati támogatások teljes összegben átutalásra kerültek. Ez már a harmadik olyan negyedév, amelyet önkormányzati tartozásállomány nélkül zár a helyhatóság, és örömteli, hogy a működési feladatok teljesítéséhez likvidhitel igénybevételére sem került sor az elmúlt esztendőben.

Törvényi előírások változását lekövetve változott a polgármester és az alpolgármester illetménye. A főállású polgármester illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 71. § (4) bekezdés e) pontja szerint maga a törvény állapítja meg. Ezt a rendelkezést – 2017. január 1-jei hatállyal – módosította a 2016. évi CLXXXV. törvény 1. §. A hivatkozott törvényhely értelmében a harmincezer fős lakosságszám feletti település főállású polgármesterének illetménye a megyei jogú város polgármester illetményének 80 %-a.

A megyei jogú város polgármesterének illetménye egyenlő az államtitkár – a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. – törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével.

2017. január 1-jétől Takáts László polgármester havi bruttó illetménye 0,8 x 997.170 Ft = 797.736 forint. Az eddigi 598.300 Ft/hó illetmény tehát a törvénymódosítás következtében 33,3 %-kal emelkedik.

A főállású alpolgármester illetményét a képviselő-testület a polgármesteri illetmény 70-90 %-a közötti összegben állapíthatja meg, ez összegszerűen havi 558.415 és 717.965 forint közé esik. Hegedűs Ágota alpolgármester asszony eddigi havi illetménye 502.500 forint volt, 33,3 %-os emeléssel ez az összeg 670.000 forintra módosult.

Cegléd Város Önkormányzata a fizető parkolók előírásáról szóló rendeletét legutóbb 2017. január 1-jei hatállyal, átfogóan módosította. Ebben hangsúlyos szerepet kapott az ingyenes parkolást lehetővé tevő technikai bérlet szabályozása. Időközben a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet öt gépjárműre kérelmezett ingyenes parkolási lehetőséget, a város területén működő fizető parkolók használatára. Az általa kijelölt gépjárművek a tevékenységi körébe tartozó feladatokat végzik. Az elmúlt időszakban felmerült a díjmentes parkolás lehetővé tétele azon önkormányzati alkalmazottak részére is, akik a fizető parkolót érintő övezetben, munkaidőben, munkavégzés céljából használják a fizető parkolóhelyet. A rendelet módosítása a polgármesteri kijelöléssel rendelkező gépjárműveknek lehetővé teszi az ingyenes parkolást.

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság úgynevezett „magasabb vezető, intézményvezetői beosztás” 2017. október 1-jétől 2022. szeptember 30-ig történő ellátására, mivel az eddigi vezető megbízása ez év szeptember 30-án lejár. Az ütemterv szerint a pályázat beadási határideje március 31., a részletes pályázati kiírás hamarosan megjelenik.

Tavaly decemberében tárgyalta a képviselő-testület a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében, a Malomtó szélen épülő új lelátó ügyét. A kivitelezésre beérkezett egyetlen ajánlat összege magasabb volt, mint a rendelkezésre álló fedezet, ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy a hiányzó pénzt biztosítja annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes és a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megköthető legyen. A két testületi ülés között eltelt időszakban azonban a kormány, a ceglédi labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztés forrás-kiegészítéséről döntött, és a korábban megítélt 400 milliós támogatáson túl további 44 millió forinttal támogatta a beruházást, így a pénzügyi fedezet önkormányzati önerő nélkül is rendelkezésre áll, ezért a decemberi határozatát a testület visszavonta.

Döntés született arról, hogy az önkormányzat a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Alkotmány utca 11. szám alatti irodájára vonatkozó használati szerződését 2017. december 31-ig meghosszabbítja, valamint, hogy, mint fenntartó – ügyelet szervezése mellett – engedélyezi a Dózsa György Utcai Tagbölcsőde nyári zárva tartását augusztus 7-étől augusztus 18-ig. E mellett 2017. április 21-én szakmai nap keretében, nevelés, gondozás nélküli munkanapon a „Bölcsődék Napját” ünnepelhetik az ellátásban dolgozók.

Zárt ülésen vizsgálta a képviselő-testület Takáts László polgármester összeférhetetlenségi ügyét, ahol megállapítást nyert, hogy az összeférhetetlenség nem áll fenn.

Kapcsolódó képek