menu

  • 2019.04.09.

Óvodai beiratkozás

Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019/2020. nevelési évre az óvodai beiratkozást valamennyi önkormányzati fenntartású óvodájában az alábbi időpontokban tartja: 

• 2019. május 2. (csütörtök) 8-18 óra
• 2019. május 3. (péntek) 8-18 óra

E napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2019. augusztus 31. napjáig betöltik a harmadik életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2019. augusztus 31-e után töltik be a harmadik életévüket) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
(Kérelem felmentésre – nyomtatvány – beszerezhető az óvodákban vagy letölthető a www. cegled.hu oldalról.)

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A nevelési év első napja 2019. szeptember 1., utolsó napja 2020. augusztus 31.
Cegléd Város Önkormányzatának alapító okirat szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodája nincs.
A nem önkormányzati fenntartású (egyházi fenntartású) óvodákba történő beiratkozás a fenntartójuk által meghatározott időben és módon történik.

Az óvodába jelentkezéshez a szülő/törvényes képviselő személyes megjelenése szükséges. A beíratásra kérjük, vigye magával gyermekét!
Beiratkozni a gyermek lakóhelyéhez, vagy a szülő munkahelyéhez legközelebbi óvodában lehet a „JELENTKEZÉSI LAP” kitöltésével, amely beszerezhető az óvodákban, vagy letölthető a
www. cegled.hu oldalról.

www.cegled.hu