menu

  • 2016.09.27.

Ebzárlat és legeltetési tilalom

Elsőfokú állat egészségügyi hatósági jogkörömben meghoztam az alábbi HATÁROZAT -ot
A vörös rókák veszettség elleni orális immunizálása a csalétek vakcina kiszórásának időpontja, amely
Pest megyében meghatározott területeken (az időjárás függvényében) 2016. október 01. október 04.-e közötti időpontra tervezett. A vakcinázás kezdetétől számított 21 napig, azaz

2016. október 01 -október 22-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.

Az elrendelt járványügyi intézkedésben érintett települések:
Abony, Albertirsa, Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Dánszentmiklós, Jászkarajenő, Kőröstetétlen, Kocsér, Mikebuda, Nagykőrös, Nyársapát, Tápiószőlős, Törtel, Újszilvás.

Az ebzárlat tartama alatt:
• a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal, vagy emberrel ne érintkezhessenek;
• zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.

• a kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
• a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát a hatósági állatorvosi kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
• az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fentiekben foglalt korlátozások alól.
• az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.
• az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

Felhívom az érintett települések Önkormányzatát, hogy az elrendelt intézkedésről a helyi lakosságot a lehető legszélesebb körben, hirdetmény útján is tájékoztassa.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Növény-és Talajvédelmi Főosztálya (1135 Budapest, Lehel u. 43-47. sz.) Főosztályvezető Igazgató Főállatorvosának címzett, de Hivatalomhoz – mint elsőfokú hatósághoz – két példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni jogorvoslati eljárasi díja 10 OOO forint, amelyet a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény-és Talajvédelmi Főosztálya 10023002-00302175-00000000 számú fizetési számlaszámára kell átutalás, vagy a fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján megfizetni, az ügyiratszám és az ügyfél adószámának, illetve adóazonosító jelének feltüntetésével. A jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

Jelen határozat jogerőssé válik, amennyiben ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határidő letelt.

A határozat a fellebbezés re való tekintet nélkül azonnal végrehajtandó.

INDOKOLÁS

A Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény-és Talajvédelmi Főosztálya 2016. szeptember 06-án kelt, PE/EN3368-412016. számú tájékoztatása szerint, a vörös rókák 2016. évi őszi immunizálási kampánya Pest megye Dunától keletre eső területét érinti valamint az M3-as autópályától északra eső területeken is végeznek vakcina kiszórást.
A tájékoztatás szerint Pest megye területén a kiszórás időpontja a terveknek megfelelően, várhatóan
2016 október 01. és október 04.
közé fog esni.

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 16412008. (XII.20.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8.§ (5) bekezdése szerint, “a vakcinázás kezdetétől számított 21 napig az érintett területeken az illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat köteles elrendelni …”
Az ebzárlat szabályairól a Rendelet 12.§ -a rendelkezik.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 42. §. (3) bekezdése szerint a járványügyi intézkedést elrendelő határozat hirdetmény útján is közölhető.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Hatóságom illetékességét a megyei kormány-hivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 6812015. (lll. 30.) Korm. rendelet 3. §-a, hatáskörét az Éltv. 32.§ (1) bekezdés f) pontja és 51.§ (3) bekezdés s) és t) pontjai határozzák meg.
Határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törv!3ny (a tovabbiakban: Ket) 71.§. (1) bekezdése és a 72.§. (1) bekezdésének megfelelően adtam ki.
A határozat fellebbezésre való tekintet nélküli végrehajtását a Ket 101. §. (5) bekezdés e) pontja, valamint az Éltv. 42. §. (1) bekezdése biztosítja.

A fellebbezés lehetőségét a Ket 98.§. (1) bekezdése és a 99.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezési eljárás díjáról az Éltv. hatálya alá tartozó eljárások végrehajtására kiadott 63/2012. (VII.2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 4. §. (3) bekezdése rendelkezik.

Cegléd, 2016. szeptember 08.

Dr. Wetzelné dr. Terbe -Szabó Csilla
Járási Hivatalvezető
nevében és megbízásából
Dr. Gál László
Járási főállatorvos, osztályvezető

Erről értesül:
Ceglédi Járás valamennyi települési Önkormányzata (e-mail és postán tértivevény útján)
Ceglédi Járás valamennyi vadásztársasága nyilvántartás szerint (e-mail és postán tértivevény útján)
Járási Hivatalok (e-mail), Cegléd, Nagykőrös
Gyepmesteri telep Cegléd (e-mail)
Valamennyi állatorvos (e-mail)
PMKH ÉbNTv (e-mail)
Irattár

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
2700 Cegléd, Kossuth F. u. 1.
Telefon: 06-53/311-929 Fax: 06-53/501-036
E-mail: cegled-elelmiszer@peslgov.hu Web: http://www. kormanyhivatal.hu/hu/pest

Kapcsolódó képek